Berättelsen om Barnhemmet på Skoghem

Bedrägeri av en mans girighet eller kärleken till folket och tron

Hela berättelsen började när kolportören* Karl Magnus Eriksson kom till bygden från Smålands kristna mecka, Jönköping.

 

Han kom med guds ord och ett ljus att följa för våra fattiga invånare.

 

Så här beskrivs han i den första tidningsartikeln av insändarna.

 

” Wi äro några fattiga bröder inom Marks härad som hafwa funnit en planta, hwilken genom nådens och fridens windar blifwit hitförd till oss ifrån Småland. Denna planta har äfwen här blifwit utsatt för otrons många stormar, men det har blifwit synbart att i stormarne stadgas plantan och uppwäxer till ett träd, deraf redan frukter äro att hämta. Denna plantas namn är missionsinnet – ett Herrans werk. ”

 

Eriksson ville inrätta en välgörenhetsanstalt på Skoghem, Berghem.
Ett barnhem för värnlösa som söker skydd, vård och uppfostran.

 

Skoghem var vid den här tiden taxerat till 14000 riksdaler men fick köpas för 12000 rdr. Han fick igenom insamlade pengar från deltagande vänner och ett lån, köpa loss 1/4- del av egendomen. Resterande ¾-delar skulle med hjälp av ”dem som af kristelig kärlek wilja undertsödja företaget”.

 

Helst ville Eriksson att de skulle ge dem ett ”lån” på 100 rdr. Inlösen med 130 rdr, varav 3 rdr utgör ränta, årligen i 10års tid. Hade man inte råd med lånet kunde man köpa ”biljetter” för 5 rdr vardera som hjälper till med inköp av kristna skrifter. Men även gåvor till barnhemmet mottogs.

 

Bestyrelseledamöterna Erik Carlsson, Anders Bengtsson i Fändriksgården i Hajom samt F. J Rylander i Skoghem Westergården ansvarade för sina egna skulder.

 

Men någonting stämde inte med Karl Magnus Eriksson.

 

För 1873 skriver Varbergs Tidningen att det inte finns några riktiga uppgifter på hur många barn som har fått bo på Skoghem. Mer än att man hört Eriksson under sina resor tagit hem några enstaka tiggarbarn för en dag eller så innan de gett sig självmant iväg.

 

Frågan är då hur mycket till ”barnhem” detta är. För kostnaderna är den samma som för en vanlig familj i dessa tider.

 

Eriksson tyckte dock att Skoghem började bli för litet och låg avsides. Att han köpte Deragården nere i Skene by för hela 26000 rdr. Men egentligen var det inte värd mer än 9000 rdr enligt folk i byn. Han betalade till en början 4000 rdr och där efter 3000 rdr årligen tills hela beloppet var betalt.

 

26000 rdr är en stor summa för en gård värd 9000 rdr.
Så hur skulle han betala för sig kan man undra?

 

En man hade fått till svar av Eriksson när han frågade om hur han vågade betala den stora summan för Deragården.

 

”Åh, ja´ ska la be 26000 goda mennskor om hwar sin riksdaler, så går de nok”

 

Detta svar tycker man borde ringa några klockor för några, hur Eriksson var som person.

 

Warbergs Tidningen avslutade artikeln med dessa ord.

 

” Att E. är småländing och har godt affärshufwud, skämmer ej saken då dertill lägges hans flytande swada inför en enfaldig allmogehop, hwilken blindt tror, att allt hwar en dylik ordets förkunnare har att säga är – Guds ord.

 

Men menkligheten will ofta bedragas. Så i detta fall. Wi hafwa så grannlaga som möjligt omnämnt saken, i sig sjelf ömtålig nog; men mera torde framdeles blifwa att tillägga. ”

 

Man ska veta att på 1800-talet var kyrkan och den kristna tron allt för många. Och att man kunde utnyttja dessa lamm förstod nog en hel del bedragare.

 

Misstankarna för bedrägeri skrevs det även om i Östgöten år 1875.

 

De ville påminna folket i Mark om vad som pågick för två år sedan.

 

Då Eriksson köpt upp gård efter gård och slutligen Deragården i Skene by för 26000 rdr utan att ha haft några riktigt egna pengar.
Började det väcka lite misstankar om hur allt låg till.

 

Efter Eriksson skickade in en notis i Swenska Posten där han vädjade till människors givmildhet. Skrevs det en annan artikel om anklagelser som löd så här:

 

” Häraf finner man, att det ej är riktigt helt med den der wälgörenhetsanstalten; och wi uppmana derföre de personer i Mark, hwilka närmare känna till saken, att utan misskundsamhet blotta mannens skamliga tiggeri, ware sig detta skett eller sker på konventiklar eller i offentliga tidningar, samt lemna allmänheten tillförlitliga uppgifter på, hwad han i wälgörenhetsafseende uträttat eller uträttar med de penningar, han hoptigger, och för whilka jordegendomar inköpas ”

 

Kort, så uppmanar de invånarna i Mark att blotta Erikssons skamliga tiggeri och visa upp vad alla gåvor går till.

 

Slutet av 1875 skrevs det om i Westkusten att barnhemmet inte längre finns.
Det gick helt enkel inte driva ett barnhem, och att alla gårdar och barnhem blivit utlösta.

 

Dock framkommer det inget om hur det egentligen gick till. Kom de på Erikssons bedrägeri eller var det något annat som låg grund till allt.

 

Nu kan man tro att allt med barnhemmet är över, men icke.

 

Barnhemmet räddades från förfall 1876. Och verksamheten drevs vidare i Karolinska Barnhemmets ägo från Alingås. Detta framkommer mot slutet av artiklarna att de var ägare. Men även i Husförhörslängder över Berghem åren 1873-1885, står Karolinska Barnhemmet som ägare och att Brukare Carl Magnus Eriksson bor på Skoghem Lillegård.

 

Eriksson hade den senaste tiden haft det väldigt tufft och var plågad av alla händelser.
Det hade många gånger varit brist på det nödvändigaste och han höll på att ge upp. Men hoppet verkade inte övergett honom. För när man läser i samma artikel hade inteckningshavarna till fastigheten givit Eriksson en skriftlig förbindelse att ej kräva fordran på fem år och gåvor hade inkommit för att reparera det värsta på barnhemmet. Att inte behöva betala något på fem år, fick han tid att hålla uppe skötseln av verksamheten. Och när nya gåvor kom in kunde han betala av sina skulder.

 

Detta publicerar av ett nytt namn i berättelsen om barnhemmet i Skoghem. Nämligen Kristian Torin, brukspredikant från Jonsered och representant för Skoghems barnhem. Det stora problemet med Erikssons handlingar, verkar vara hans transparens till vad gåvorna gick till. Och detta kommer ändras i Torins regi.

 

Under åren 1876-1885 redovisar han alla gåvor som kommit till barnhemmet i främst Göteborgs Weckoblad men de dyker även upp i Hemlandsvännen.

 

Folk verkar dock fortfarande ha problemet med alla gåvor som skickas till barnhemmet. Då det inskickades in en fråga till pastor Torin i Göteborgs Weckoblad den 31 juli 1884.

 

Frågan var i korthet om det är rätt att ta emot gåvor från de troende i landet och att han skulle redovisa Skoghems ekonomiska ställning. Torin hade dock inte sitt säte i Skoghem utan i Missionskyrkan i Jonsered. Och att Eriksson bedrev fortsatt barnhemsverksamheten på Skoghem vad jag förstår det som.

 

Den 19 september 1885 publicerades en vädjan i både Alingsås Weckoblad och Borås Tidningen.

 

Man bad all hjälp man kunde få, för att samla ihop 16,000kr innan den 20 oktober. Annars skulle barnhemsverksamheten behövas läggas ner.

 

Ett anonymt brev stämplat med en Björketorps poststämpel kom till Odhner i oktober månad som herr Odhner delade med sig i Borås Tidningen den 24 oktober.

 

Där den anonyma personen tyckte det var konstigt att han själv och hela styrelsen skrev under vädjan om mer pengar.

 

Sedan beskrev han Skoghems inägor samt byggnadernas skick.

 

De fick tyvärr inte in de pengar de vädjade om. Och allt kommer till sitt slut den 31 december 1885 då Torin officiellt insänt att han upphör all befattning med Skoghem och överlämnar allt till Karl Magnus Eriksson. Då styrelsen bestämde att Eriksson inte skötte verksamheten bra och var ”skadligt för hemmet”.

 

Torin avslutade sitt meddelande med att svara på ett anonymt brev på tre ark där de anklagas över att Skoghem skötts dåligt, all skog skövlats och inte värt det en gång varit.

 

Hur ska man då egentligen tolka den här korta sammanfattningen jag gjort. Det är så mycket mer än vad nämns i detta korta drag.

Man ska också begrunda över att fritänkande inte var så uppskattat hos alla djupt kristna.
För dessa nytänkande präster var en frisk vind i den egentligen hårt styrda Kristna kyrkan.

 

Ska man sammanfatta alla artiklar man läser så är Eriksson en bedragare som ville lura åt sig alla troendes pengar till sin egen vinning och göra så lite som möjligt för barnhemsverksamheten.

 

Eriksson kanske inte var den bedragare som han framställs. Utan att det helt enkelt var avundsjuka som styrde allas känslor. Och att det gick så illa mot slutet var väl för att livskraften började ta slut efter alla års motgångar. Att han inte orkade driva barnhemmet.

 

Barnhem kanske också var fel titel. För det verkar ändå som att han hjälp barn till och från. Han hjälpte barn som han ville men inte den stora skala som kallades barnhem.

 

Det kan inte varit lätt men grävde han sin egen grav, eller gjorde andra det åt honom?

 

Man kan till sist läsa i Husförhörslängderna 1885-1898 att Carl Magnus Eriksson med Hustru Kristina Sigfridsdotter flyttade till Ulricehamn den 18 november 1895.

 

Kristian Torin som skötte redovisningen i nästan tio år efter första fallet, kan man läsa mycket gott om. Torin var en av grundarna i Missionskyrkan i Jonsered och har sitt namn inristat i Prästens berg. Han beskrevs också som radikal och försvarade kvinnors rätt att förkunna Guds ord. Hans ättling släppte en bok om honom för något år sedan som finns att köpa. Jag får av alla artiklar jag läst där han redovisat alla gåvor som en hjärtlig och givmild man som bara velat gott åt allt o alla.

 

Så vad hände med barnhemmet. Det är borta sedan länge men har legat längre upp bakom nuvarande boningshus enligt ägarna.

 

Lillagård och Westergård Skoghem som ägdes av Karolinska barnhemmet såldes och sattes ihop till Stora Skoghem.

Eriksson flyttade med sin fru till Ulricehamn 1895, så han levde på Skoghem i 10 år efter barnhemmet lades ner.

 

Det enda jag kan säga efter detta intressanta ämne. Är att läs igenom alla artiklarna nedan. Bilda din egen uppfattning och ha i åtanke hur den Kristna tron förr var.

 

*En kolportör i detta sammanhang är en kringresande människa som sprider guds ord igenom sina predikande och skrifter.

Tidningsartiklarna

Barnhemmet i Mark – Borås Tidning 1872-04-06

Barnhemmet i Mark.
Wi äro några fattiga bröder inom Marks härad som hafwa funnit en planta, hwilken genom nådens och fridens windar blifwit hitförd till oss ifrån Småland. Denna planta har äfwen här blifwit utsatt för otrons många stormar, men det har blifwit synbart att i stormarne stadgas plantan och uppwäxer till ett träd, deraf redan frukter äro att hämta. Denna plantas namn är missionsinnet – ett Herrans werk.

En af plantans frukter är planen att inköpa en egendom för att der anordna ett hem åt fattiga och wärnlösa barn för ewerdelig tid. Denna plan är meningen att på följande sätt förwerkliga:
Inom Berghems s
ocken i nämnde härad af Elfsborgs län finnes en egendom, kallad Skoghem, hwilken är taxerad till 14,000 rdr rmt. Densamma skall för ändamålet inköpas för 12,000 rdr och ¼:del af egendomen är redan betald med lån och friwilliga gåfwor af några deltagande wänner.

För inköpet af de öfrige ¾:delarne erfordras hjelp af dem som af kristelig kärlek wilja understödja företaget. Denna kan gifwas understödja företaget. Denna kan gifwas förnämligast genom lån af penningar för whilka barnhemmets bestyrelse utfärdar till långifwaren reverser, gällande hwarje 100 rdr rmt, och för hwars inlsösen med 130 rdr, hwaraf 3 rdr utgör ränta, årligen under 10 års tid, bestyrelseledamöterna Erik Carlsson, Anders Bengtsson i Tändriksgården i Hajoms socken samt F. J Rylander i Skoghem Westergården answara såsom för egen skuld, hwarjemte till yttermera säkerhet långifwaren i skuldförbindelsen lemnas inteckninsrätt i egendomen Skoghem.

 

De som icke hafwa medel till att gifwa dessa lån kunna dock wälwilligt för Herrans skull bidraga till barnhemmet genom inköp af biljetter som bestyrelsen utfärdar gällande hwarje 5 rdr rmt och hwilken berättigar köparen till en liten samling kristliga skrifter, äfwensom genom friwilliga gåfwor till barnhemmet. Närmare underrättelse meddelar barnhemmets föreståndare C. Eriksson, hwilkens adress är Skene, Berghem och Skoghem, äfwensom hr Herman Hall i Jönköping.


Gud wälsignelse hwarje wän som will taga del i detta wårt arbete, ehwad det är med penningar eller förbön, att Herrans werk måtte utbreda sig bland allt folk.


Erik Carlsson, Anders Bengtsson, Johannes Andersson, Erik Olsson, F. J. Rylander.

Barnhemsbestyrelseledamöter.

(J.=P.)

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1872-04-06/edition/145017/part/1/page/2/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

 

Ett s. k barnhem – Borås Tidning 1873-05-31

Ett s. k. barnhem inrättades för några år sedan å ett hemman Skoghem i Berghems socken – så berättar Warbergs Tidning för den 24 dennes.


- Till orten anlände neml. En kolpotör, hwilken for omkring i bygden, predikande för det enfaldigare folket; och under uppgift att inrätta en wälgörenhetsanstalt, der wärnlösa barn skulle erhålla skydd, wård och uppfostran, hoptiggde han bland sina åhörare penningar, hwarmed gården Skoghem inlöstes, hwartill efter hand lades flera angränsande smågårdar troligen också för gåfwomedel. På Skoghem inrättades emellertid ”ett barnhem”, hette det; men huruwida några wärnlösa barn der blifwit wårdade eller uppfostrade, är ej rätt klart för ’fwen mera närboende, ty att den ifrågawarande kolportören, hwars namn är Eriksson, stundom upptager kringstrykande tiggarbarn, gifwer dem mat och tak öfwer hufwud för en eller annan dag eller natt kan wäl ej wara wärdt benämningen ”barn-hem”. Det tycktes, såsom wore det enbart för syns skull mannen i fråga upptager kringstrykande barn ty wanligen ledsna dessa wid wistelsen derstädes efter en eller annan dag och taga till chappen. Omkostnaderna för ”barnhemmet” synas sålunda ej wara större än hwad hwarje annan familj har utaf hwardagliga betlare.

Nu har nämnde E. emellertid funnit att hemmanet är för litet, för trångt och illa beläget. I dagerna har han inköpt Deragården i Skene, wäl bebyggd med ett twåwiningshus och belägen helt nära gästgifwaregården: priset är 26,000 rdr, ehuru man i orten ej anser den wara wärd mer än omkring 9,000 rdr. Wid tillträdet skola 4,000 rdr erläggas, derefter 3,000 rdr årligen tills köpesumman är betald. Med dessa wilkor har dock allmänheten ej att skaffa, men för att hundra ett oförskämdt tiggeri, torde en warning till allmänheten här wara på sin plats.

En person, som trodde sig weta, att E. anländt till order medellös, tillsporde honom här förliden med anledning af nämnda köp, huru han wågade betala en så stor summa för Deragården, erhöll derpå till swar:


”Åh, ja´ska la be 26,000 goda menniskor om hwar sin riksdaler, så går de nok.”

Att E. är småländing och har godt affärshufwud, skämmer ej saken då dertill lägges hans flytande swada inför en enfaldig allmogehop, hwilken blindt tror, att allt hwar en dylik ordets förkunnare har att säga är – Guds ord.

Men menkligheten will ofta bedragas. Så i detta fall. Wi hafwa så grannlaga som möjligt omnämnt saken, i sig sjelf ömtålig nog; men mera torde framdeles blifwa att tillägga.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1873-05-31/edition/145017/part/1/page/2/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Misstänkt wälgörenhetsanstalt – Östgöten 1875-02-17

I Marks härad har kommit till stånd en barmhertighetsinrättning, rekommenderad till det bästa af en s. k. religiös tidning, ”Swenska Posten”, men genom andra blad, hwaribland Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, framstäld som mindre wärd förtroende.


- ” Stackars Marks härad”, utbrister ”Norra Hallands Tidning”, i närheten af hwars utgifningsort (Warberg) nämda härad torde wara beläget, ”om denna af ”Swenska Posten” berömda wälgörenhetsanstalt wore den enda! Och så wälgörande som den är, sedan – n. b. för Karl Magnus Eriksson, adress: Skene berghem & Skoghem!”


”Redan den 24 maj 1873 uppträdde wi”
påminner N. H. Tidning – warande mot denna ”wälgörenhetsanstalt”, ett s. k . barnhem, som skulle wara inrättadt först å Skoghem i Berghems socken, sedan å andra gårdar i trakten. Då denna wår uppsats troligen fallit ur minnet hos de flesta, må wi upprepa, att barnhemmets grundläggare är en kolportör wi namn Karl Magnus Eriksson, hwilken hos allmänheten hoptiggt stora summor till detta ”hem”, der weterligen endast tillfälligtwis bettlande barn upptagits, uppenbarligen endast för att bewara skenet af att wara en s. k. wälgörnhetsanstalt.


Då imellertid personen i fråga inköpt det ena hemmanet efter det andra, utan att sjelf egna tillgångar till dylika köpslut, har detta wäckt en wiss uppmärksamhet inom orten. Då t. ex. Eriksson nyss hade inköpt Deragården i Skene för 26,000 kr., ehuru den af förståndigt folk wärderades till endast 9,000 kr., tillspordes han, huru han kunde wåga sig göra ett dylikt köp. Swaret lydde: ”Åh, ja’ ska’ la be 26,000 go’a mensker om hwar sin riksdaler, så går de la nok”.


Mannen har nu förmått ”Sw. Posten” att i en uppsats wädja till menniskornas gifmildhet”.
Sedan tidningen härefter återgifwit denna uppsats, för hwliken wi ej finna plats, slutar hon sin anklagelse med följande ord, hwilka förefalla oss fullt berättigade:


”Häraf finner man, att det ej är riktigt helt med den der wälgörenhetsanstalten; och wi uppmana derföre de personer i Mark, hwilka närmare känna till saken, att utan misskundsamhet blotta mannens skamliga tiggeri, ware sig detta skett eller sker på konventiklar eller i offentliga tidningar, samt lemna allmänheten tillförlitliga uppgifter på, hwad han i wälgörenhetsafseende uträttat eller uträttar med de penningar, han hoptigger, och för whilka jordegendomar inköpas”.

 

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2837220/1875-02-17/edition/158825/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

Skog säljes – Borås Tidning 1875-04-07

Kungörelse
Genom offentlig auktion som förrättas i Kinna skolhus måndagen den 12 i denna månad kl. 11 form. Låter C. Eriksson i Skoghem till den högstbjudande försälja 1000 famnar barrwed till afwerkning å dess egande 1-4 mtl Friskasjö under ett eller flera år. För de penningar som utbetalas före wedens afhhemtning sättes säkerhet.

Fritsla den 1 april 1875

Efter anmodan

D. M. Mattson.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1875-04-07/edition/145017/part/1/page/2/?q=skoghem&newspaper=BOR%C3%85S%20TIDNING&sort=asc

 

En inrättning som icke mera finnes – Borås Tidning 1875-11-03

En inrättning som icke mera finnes, är barnhemmet i Skoghem af Marks härad.
För omkring fyra år sedan ankom från Småland kolportören Karl Magnus Eriksson, medförande den föresatsen att upprätta ett barnhem inom Marks härad, och walde dertill Skoghem, ¾ hemman i Berghems socken, med flera hemmansdelar, som skulle lyda under barnhemmet.


Men att anskaffa medel till ett sådant företag blef ingen lätt sak, hwarföre krediten måste anlitas; och så borgades så wäl hemman som åtskilliga lösören, hwarför många personer istädde sig förbindelser, dem de ej förmådde uppfylla.


Nu har hela lösöreboet å sagde barnhem blifwit å utmätningsauktion försåldt och äfwen hemmanen äro utmätte.

(Westkusten)

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1875-11-03/edition/145017/part/1/page/1/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

Räddat barnhem. – Göteborgs Weckoblad 1876-04-28

Barnhemmet å Skoghem i Berghems socken af Marks härad är nu ändtligen räddadt från undergång. En längre tid har det lutat till fall. Äfven dess bäste vänner ha tviflat på möjligheten att upprätthålla det. För något öfver ett år sen måste alla barnen på tre när lemna det och sedan har dess grundläggare C. M. Eriksson varit oupphörligt plågad och jägtad af lagsökningar och andra svårigheter. Der har många gånger varit verklig brist på det nödvändigaste. Men fast han varit nära att duka under för bekymmer och ansträngningar har han dock ej förlorat hoppet, och nu har hans hopp krönts med framgång.

Några gåfvomedel ha under tiden inkommit, hwarmed de värste hålen igenstoppats, och nu ha inteckningshafvarne i fastigheten gifvit skriftlig förbindelse att ej kräfva sin fordran på 5 år. Och som egenomen är af god beskaffenhet, så att den kommer att lemna ej så liten afkastning då den i fred får skötas, och något gåfvomedel med Guds hjelp tode inkomma, skall nog en del af skulden under tiden afbetalas. Och om så sker, gifva nog inteckningshafvarne ännu ytterligare frist; ty de hafva allenast af intresse för saken utlånat penningarna. Så kommen då till hjelp, käre vänner. Är gåfvan liten, skall den dock skaffa välsignelse, om den gifves i Jesu namn. Fram på sommaren hoppas undertecknad kunna lemna fullständiga uppgifter om barnhemmets ställning.

Jonsered d. 25 Apr. 1876

Chr. Thorin
Brukspredikant
Ordförande i barnhemmets styrelse.


P.S. Gåfvor mottagas och redovisas af Brukspred. Chr. Thorin, adress Jonsered.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1876-04-28/edition/146878/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Första Redovisningen – Svenska Posten 1876-07-13

Redovisning för gåfwor, som under juni månad influtit till barnhemmet å Skoghem i Marks.

Af L. Nilsson, Qwistbro, Mån. 19:62
Af En ringa wän till den gode Herden och hans små lam 1:-
Af Jonsereds syföreing 13:-
Af En som will wara okänd 400:-
Af Marmsell D. Carbeck, genom H. S Odhner, Herrljunga 10:-
Summa 443 kronor 62 öre.

Och hembäres till gifwarne hjerligt tack för gåfworna. Och säskilt tack skall den runga wännen till den gode Herden och hans små lamm ha för 2 Krön. 15: 7. Det war den första uppmuntran jag fått i mina bekymmer om detta barnhem, hwaröfwer jag blifwit nödd och twwungen att taga styret. Att gåfwor fortfarande behöfwas och med tacksamhet mottagas, behöfwer jag wäl knapt nämna.


Guds frid, som öfwergår allt förstånd, förware wåra hjertan och finnen i Kristus Jesus!
Amen.

Jonsered den 7 Juli 1876

Chr. Thorin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/3679791/1876-07-13/edition/155307/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Göteborgs Weckoblad 1881-11-23

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under sistl. Oktober månad

Den. P. B. Ljungdal, Taberg. 31: 25; på Guds maning 3 kr.; koll. I Bråtensby 5: 10; koll. I Hågrunnaa 6: 15; N:r T:o, de som trösta på Herren skola icke komma på skam, 10 kr.; Ps. 65: 3, Luk. 12: 6, 7 (L. S. Hemse) 10 kr.; gen. Kyrkoherde Falk, Kumla, från brångsta systerfören., 8: 85; A-n i Brysta 1 krona för 20 bref 20 + 0,15.


Det är godt att trsta på Herren, och icke förlåta sig på furstar.
 

Jonsered den 1 November 1881.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/4112726/1881-11-12/edition/145596/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Hemlandsvännen 1882-01-05

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under december.

Es. Från Strengnäs stift 10 kr. C. J. Lindberg, Stockholm 12 kr. Tack hjertligen.

Hedningarne kringhwärfwa mig på alla sidor, men i Herrens namn will jag nedlägga dem.

” Nå, hurudana äro nu utsigterna för barnhemmets framtid”?
Jo, mörka och ljusa, allt efter luftens beskaffenhet. På en klar ljuflig wårdag är allt ljufligt, och man kan skåda hän i fjerran; men annat är det på en regnig, dimmig och ruskig decemberdag.

Några hafwa i flere år sett barnhemmet ramla och rubb och stubb skingras af stormen i alla fyra wäder. Detta har påtagligen warit synwill, ty ännu står det.


” Är det tryggadt då”?
Ja, hwem wet, hwad Gud tänker. Det får framtiden wisa.


Dess bestånd och utweckling beror ju tydligt derpå, om han, som kan säga: alla djur i skogen äro mina, allt guld och silfwer är mitt, befaller förwaltarne att skicka dit hwad som behöfwes, ty utsina källorna, så förswinner nog sjön.


Hafwen tock, dyre wänner, som under det gångna året sändt några af de medel, som äro stälda under eder förwaltning, till detta barnhem. Jag tänker, att Gud ej är missnöjd eller wred på eder, derför att I hafwen så gjort. Och förtröttens icke att göra godt och meddela, ty sådana offer täckas Gud. – Gud, som är rik, har och många behof werlden rundt. Ären I owisse, få frågen honom, och han skall wisa, hwart gåfwan skall sändas. Kommer något, taga wi det från Gud, kommer intet, så göra wi det samma. – Faren wäl!


Tänken på Jesu ord, som han sade: det är farligare gifwa än taga.

Jonsered den 2 jan. 1882.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1882-09-07/edition/146878/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Göteborgs Weckoblad 1882-09-07

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under augusti månad.

Vid Birg. Kap. 1, vid ett bröllop 1, L. v. Otter m. fl. 70; K. v. Otter 100, gm. Landström från Björkenäs 25, gm Lars Johan, Ölmsta 9, fr. Ölmsta en plog, gm Björkman 5, tionde 2: 82; W. Karlsson Melin, Medevi Nydalen 10. – Tack!

Upplåten mig rättfärdighetens portar, att jag må gå derin och tacka Herren!

Jonsered den 1 Sept. 1882.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1882-09-07/edition/146878/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Göteborgs Weckoblad 1882-11-23

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under sept. och okt.

P. G. Dreborg från Nerikes Kils jungfru-förening 50; P. J. Andersson från en broder, som uppfyller sitt löfte. 5; Es från Strengnäs stift 10. Tack!

De rättfärdige skola ingå genom Herrens port.

Jonsered den 1 nov. 1882.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1882-11-23/edition/146878/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Hemlandsvännen 1882-12-21

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under november.

Om K. Eriksson, Östersad 8 kr. Sjökumla 14kr. Hwarf 8 kr, Skenninga koll. 2: 50-
För böcker 16 kr. Motala 11: 85. Mariedams jungfrufören. 5 kr. För böcker 24 kr.
Sinkgrufwan 16 kr. Åsbro koll. 3: 003- För böcker 24 kr. Bodegård gm en banwakt. 10 kr. Mariestad 15 kr. Sköfde 7 kr. M. N. några par begagnade strumpor.


Jag tackar dig att du näpste mig och halp mig.

Jonsered den 1 dec. 1882.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2723821/1882-12-21/edition/160614/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Hemlandsvännen 1883-01-11

Gåfwor till barnhemmet å Skoghem under december.

J W:s G:brg 10 kr. Bm kyrkoh. Falk från Kumla miss.-fören. 14 kr.


Den stenen som byggningsmännen bortkastade är worden en hörnsten.
Härmed nu ett hjertligt tack till eder brewänner, som under det gångna året warit Herrens handtlangare wid detta hans byggande! Byggande? Ja, ty tet är icke ännu färdigt. Det har och icke utgifwits att egentligen wara, utan att det skulle blifwa ett barnhem, hwarför blott få – 5 á 8 – barn under tiden der haft ett tarfligt hem. – Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga derpå. Framtidsutsigterna äro – ja, om Herren bygger – ljusa; annars -.  Endast det kan om framtiden sägas, att går det hädanefter som hittills, så kunna wi om fyra år glädja oss åt ett fullbordadt werk. – Tänkande på Herren Jesu ord, som han sade: farligare är gifwa än taga.

Jonsered den 2 jan. 1883

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2723821/1883-01-11/edition/160614/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Redovisning – Göteborgs Weckoblad 1883-02-08

Gåfvor till barnhemmet å Skoghem under jan.


Från vänner i Flisby? 1 par örngått, 2 väskor, 2 förkläden, 2 par vantar, 1 par muddar, g:m. H. J. S Odner fr. G A-n 5, C. M. H:n 5, S. Mjelldrunga 2 näsdukar, 1, B. H:rg Stockholm 10; g:m A. B-n, Majorna fr. Andreas tionde till Herren 5, C. J. Majorna 5.


Det är skedt af Herren, och är ett under för våra ögon.


Jonsered den 1 febr. 1883

K. Torin

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1883-02-08/edition/146878/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

Samma artikel delades i Göteborgs Weckoblad

 

Redovisning – Göteborgs Weckoblad 1883-03-08

Redovisning.


Gåfvor till barnhemmet å Skoghem under mars.
Charlotte A-n 2: 50; A. E. S-n Åhagen 30+ förböcker 20; A. L. 200; Generalskan L. Boj 10; A. A-n Marstrand 5.


Detta är den dagen Herren gör; låt oss på honom glädjas och fröjdas!
Jonsered den 1 mars 1883.

K. Torin

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1883-03-08/edition/146878/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

 

I Gamla Missionshuset – Jönköpingsposten 1883-03-17

I Gamla Missionshuset predikas Tisdagen den 20 Mars kl. ½ 8 e. m. af C. Eriksson, hwarwid kollekt upptages för Skoghems barnhem i Mark.


- Den som är wiss om, att han kan gifwa en skärf till Skoghems barnhem utan att synda, han gifwe!

(Torin.)

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/4112726/1883-03-17/edition/145596/part/1/page/1/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc

En vänlig fråga till pastor K. Torin. (Insänt) – Göteborgs Weckoblad 1884-07-31

Då det allmänt säges, att Skoghem icke kan vara värdt mer än högst 15,000 kronor, men att barnhemmet derstädes laborerar med en skuld å öfver 20,000, känner sig undertecknad, som tid efter annan i tidningarna ser Edra till gifmidlhet sporrande redovisningar för gåfvor till barnhemmet, uppfordrad att fråga:

Kan det vara rätt att på sådant sätt draga till barnhemmet de troendes i landet kanske med möda hopsparda kärleksgåfvor för att dermed tillfredställa barnhemmets kreditorer, då ju Skoghem troligtvis kunde köpas för 10 á 12,000 kr., och då i så fall de influtna gåfvorna icke blott kunde betala räntor och amortera på köpskillingen, utan äfven underhålla flera barn, än barnhemmet nu underhåller? I dylika fall plägar det ju i allmänhet anses hederligare att göra konkurs, än att söka uppehålla en redan ruinerad affär. Om ett barnhem i Mark började på jemn botten skulle troligen mången vilja vara med derom, som icke vill offra ett öre på Skoghem under nuvarande förhållanden. I edert svar på ofvanstående fråga torde Ni och vara god framlägga Skoghems ekonomiska ställning, på det de troende må se, huruvida barnhemmet å Skoghem, för närvarande, bör understödjas eller – falla. Må all Herrens plantering frodas och all annan uppryckas med rötterna!

Broderligen
P. L.

Svar.

Stadd på en främmande ort för flera veckor och jagad af göromål måste mitt svar blifva kort. Det måste och blifva ett kort upprepande af sådant som förr ett par gånger stått att läsa i denna och ett par andra tidningar.


Skoghem är värdt omkring 25,000kr. hafva erfarne bönder och andre personer från Wester- och Östergötland sagt mig.


- Själf förstår jag ej hvarken detta eller andra hemmans värde.
Några ”till gifmildhet sporrande redovisningar” har jag icke skrifvit. Endast ett torrt register – sällan derunder ett ”tack käre vänner”, blott en liten vers Guds ord, hvilken mycket ofta – för att ej säga oftast – varit gifven af någon penningegifvare. Aldrig har ag hvarken i tidningar eller annars uppmanat, ännu mindre ”sporrat” någon att gifva ens ett öre. – För denna min ”torrhet och liknöjdhet” har jag fått mer än en allvarsam föreställning.


Konkurs kan troligen – jag förstår ej saken – icke göras, då högst två fordringsegare kunde anmäla sig, och dessa hafva inteckning i fastigheten, och om den kan göras, begriper jag ej, hvad den skulle tjena till annat än kostnad.


- Att den fordringsegaren, som har inteckning vid pass 15,000, och är en skicklig jordbrukare, låtit sin fordran genom skattes erläggande, räntors innestående m. m. stiga emot 25,000 kr.
- dit skulden steg för ett par år sen,
- tycks visa, att Skoghem troligtvis icke kan säljas för 10 á 12,000 kr.
Nå ja, hvarför då icke börja ett barnhem på ”jemn botten?” Torkade derigenom gåfvorna in för Skoghem, vore ingen olycka skedd, då det på ”jemn botten” grundade blomstrade. Blefvo båda ståndande och blomstrade, vore ej heller någon olycka skedd, ty der är i Mark nog rum för två Barnhem.


Skulden är nu vid pass 16,000 kr.
- Af ofvan angifna orsak kan jag ej nu närmare framlägga Skoghems ekonomiska ställning.
All plantering som vår Herres Jesu Fader icke planterat skall med rötter uppryckas.

Uddevalla 23/7 84

Broderligen K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1884-07-31/edition/146878/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc&page=0

 

Insänt – Borås Tidning 1884-10-02

Wi anhålla wänligen om plats i eder tidning för nedanstående rader.

Några ord angående barnhemmet i Skoghem.

För omkring 15 år sedan inköptes hemmanet Skoghem i Berghems socken av Marks härad och Elfsborgs län till inrättande af ett barnhem.

Om barnhemmet war ämnadt att till wård upptaga warnartiga eller wälartade barn, gossar eller flickor, är oss obekant. Måhända war derom ingen bestämd plan uppgjord. Emellertid insamlades betydliga bidrag dels af personer, som reste omkring och höllo religiösa föredrag, dels genom upprop i religiösa tidningar, och har detta insamlande allt sedan många år tillbaka fortgått. I n:r 28 ”Hemlandswännen” för detta år meddelas ett erkännande för en gång af K. Torin i friwilliga gåfwor till ”barnhemmet i Skoghem” mottagne omkring 350 kr.

Wi hafwa några gånger besökt stället, som har ett naturskönt och för ett barnhem passande läge, men derwid icke kunnat anträffa några barn. Då wi tid efter annan frågat nerboende personer efter barnhemmet, ha wi gått till swar, att der icke wårdas några barn. Att åtminstone för kortare tider emellanåt ett mindre antal barn der upptagits till wård, synes dock sannolikt. Allmänheten, som genom friwilliga bidrag fortfarande wisar intresse för ”barnhemmet”, swäfwar i okunnighet om dess werkliga ställning och sanna förhållande. De personer, som hafwa saken om hand, synas ej wilja lemna någon redogörelse. I ”Göteborgs weckoblad” n:r 31 innewarande år upplyses man dock, att ekonomien är sådan, att barnhemmet är färdigt att göra konkurs, - och detta efter mångårigt insamlande av betydliga bidrag!?

I fall der finnas några barn, äro wi förwissade, att skolrådet inom församlingen tagit kännedom om, huru dessa wårdas, uppfostras och underwisas. Wi tro och, att kommunalnämnden, såsom helsowårdsnämnd, tagit kännedom om barnens fysiska wård. Från dessa myndigheter wäntar allmänheten upplysning om ifrågawarande uppfostringsanstalt.

Affigten med dessa rader är icke att på något sätt misskreditera någon, utan dels att få reda på sanna förhållandet, enär det pratas hit och dit om saken och menniskor i allmänhet äro benägne att tyda allt till wärsta, samt dels att wäcka intresse för saken i fråga; ty är barnhemmet planmessigt inrättadt och wäl skött, så att det har burit och kan bära goda frukter, så bör det uppmuntras och understödjas, men i motsatt fall bör allmänheten få weta rätta förhållandet, så att den ej widare må utkasta sina gåfwor till ett onyttigt ändamål.

S. & K.

 

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1884-10-02/edition/145020/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc&page=0

Barnhemmet å Skoghem – Borås Tidning 1885-09-19

Barnhemmet å Skoghem.

Styrelsen för Karolinska barnhemmet å Skoghem i Marks härad hade till den 16 sept, sammankallats för att öfverlägga, om något kunde göras för att rädda det nu åter med ovilkorliga undergång hotade barnhemmet. Och fans ingen annan utväg än att vi, undertecknade styrelseledamöter, skulle underrätta Guds folk om ställning. Och den är: 16,000 kr. fordras före den 20 okt. detta år, om det ej skall gå under. Och vilja vi endast tillägga barnhemmet med dess fastighet, för hvilket redan många gåfvor och bönor offrats, är värdt att tillvaratagas för sitt ändamål.

Herrljunga d. 11 sept. 1885

H. J. S. Odhner.
Kontraktprost och kyrkoherde.

Herrljunga.

K. Torin
Brukspredikant
Jonsered.

J. Bengtsson.
Skollärare.
Alboga, OD.

G. Eriksson.
Handlande.
Jönköping.

K. A. Fägersten
Sjökapten.
Mössberg.

M. Nilsson.
Banmästare.
Stenstorp.

S. Andersson.
Trädgårdsmästare
Borås.

P. S. Manas någon att bispringa, sändas medlen till pastor K. Torin, Jonsered.

(G. H. T.)

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1885-09-19/edition/145020/part/1/page/3/?q=skoghem&newspaper=BOR%C3%85S%20TIDNING&sort=asc

 

Björketorps stämpeln – Borås Tidning 1885-10-24

(Inständt)

Undertecknad har erhållit en anonym skrifwelse under Björketorps poststämpel. Deruti säges att det i den orten wäckt förwåning att jag satt mitt namn under uppropet för barnhemmet Skoghem. Det förwånar wäl lika mycket att öfrige styrelseledamöter tecknat sina namn? Till den, som behöfwer den försäkran, will jag säga att här är fråga om helt årliga handlingar.

Sedan jag den 19 sistl. Aug. besett Skoghem till hus och inegor, anser jag att det skulle wara stor skada, om det icke blefwe hwad det ifrån början är ämnadt att blifwa. Hwad husen angår, så äro de wisserligen förfallna, men de äro rhymliga och af den beskaffenhet att de kunna med icke synnerligen stora kostnader försättas i godt skick. Hwad jorden angår är den af bästa beskaffenhet. Den utgöres af 57 t:nl. Åker, 28 t:nl. Äng och 340 t:nl betes och skogsmark.

Denna barnhemsegendoms historia är högt märkwärdig och Herren har på det tydligaste wisat att Han håller sin hand skyddande deröfwer. Derföre har den n. w. styrelsen med godt hopp wågat i Hans namn göra det utsända uppropet. Den har och derföre redan gripit werket an att söka ordna hemmets hotande affärer, för att derefter kunna i ro arbeta på jordbrukets förbättring och husens reperation och sedan emottaga till kristlig wård så många barn som låter sig göra. Wid mitt besök woro omkring 8 barn under wård. Jag skulle tro att hwar och en kan finna hemmets tilltstånd under sista tiden af nuwarande föreståndare wara märkbart förbättradt, äfwen tror jag, och öfriga styrelseledamöter med mig, att med goda förhoppningar ”barmheriga hjertan och händer kunna öppnas för ett så godt och kristligt företag”, såsom den anonyme brefskrifwaren wälwilligt uttrycker sig.

Herrljunga i Oktober 1885.

Hj. S. Odhner.
 

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/8264849/1885-10-24/edition/145020/part/1/page/3/?q=skoghem&newspaper=BOR%C3%85S%20TIDNING&sort=asc

 

Rundskrifvelsen – Hemlandsvännen 1885-12-03

På grund af att den i rundskrifvelsen af den 9 dennes framstälda frågan anses icke kunna tillbörligen slutbehandlas utan styrelsesammanträde, varda ledamöterna i styrelsen för Karolinska barnhemmet å Skoghem härmed kallade att sammanträda hos kontraktsprosten Odhner i Herrljunga fredagen den 11 december kl 5 e. m

Jonsered den 28 november 1885.

K. Torin, ordförande.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2723821/1885-12-03/edition/160614/part/1/page/3/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc&page=0

 

Redovisning – Hemlandsvännen 1886-01-21

Af gåfvor till barnhemmet o Skoghem under okt.-dec.

Hallin, J-d 1; pastor L. Wallin, Hedenås, 10; E. Larsson, Grythyttehed, 8; N. G. Andersson, Jonsberg, 5; K. P. H L. 10; fr. Kolsva för böcker 41; onämnd 10; d:o 5 gm J. B-n; af Henriksson, Borås: kläder till en flicka; af Renström, Herrljunga, kläder till en gosse; gm N-n, Wintrosa af Fabers söndagsskolbarn 10; insamling af besättningen på en Göteborgsångare på resa till hemortan: J. F. W. 10; O.A. W. 10; J. L. B. 5; K. L-m 5; I. A. B. 10; K. A. H. 5; C. Rutgersson 3; J. Johansson 2; A. Johansson 1; A. Svensson 0.5; P. Persson 2; A. Brandt 1,50; Oskar och Maria 3; fyllnad 1. Från Lunnevad några kläder åt barnen; gm kontraktsprosten Odhner från Weseneds missionsförening 13: 55; från Norrlanders skolbarn 5, ett gammalt löfte infriadt 5. – Uteglömt i förra redov.: en vexel å 28:50 och Es. 54 kap. med Motala postämpel samt af W. O. Wallin, Alvesta, 10. Tack!

Den som sår, och den som uppskär, skola tillsammans glädjas.

Jonsered den 31 dec. 1885.

K. Torin.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2723821/1886-01-21/edition/160614/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc&page=0

 

Sista avsked av K Torin - Göteborgs Weckoblad 1886-01-07

Af gåfvor till barnhemmet o Skoghem under okt.-dec.

Hallin, J-d 1; pastor L. Wallin, Hedenås, 10; E. Larsson, Grythyttehed, 8; N. G. Andersson, Jonsberg, 5; K. P. H L. 10; fr. Kolsva för böcker 41; onämnd 10; d:o 5 gm J. B-n; af Henriksson, Borås: kläder till en flicka; af Renström, Herrljunga, kläder till en gosse; gm N-n, Wintrosa af Fabers söndagsskolbarn 10; insamling af besättningen på en Göteborgsångare på resa till hemortan: J. F. W. 10; O.A. W. 10; J. L. B. 5; K. L-m 5; I. A. B. 10; K. A. H. 5; C. Rutgersson 3; J. Johansson 2; A. Johansson 1; A. Svensson 0.5; P. Persson 2; A. Brandt 1,50; Oskar och Maria 3; fyllnad 1. Från Lunnevad några kläder åt barnen; gm kontraktsprosten Odhner från Weseneds missionsförening 13: 55; från Norrlanders skolbarn 5, ett gammalt löfte infriadt 5. – Uteglömt i förra redov.: en vexel å 28:50 och Es. 54 kap. med Motala postämpel samt af W. O. Wallin, Alvesta, 10. Tack!

Den som sår, och den som uppskär, skola tillsammans glädjas.

Jonsered den 31 dec. 1885.

K. Torin.

 

Utdrag af protokollet, hållet i Herrljunga d. 11 dec. 1885 vid Karolinska barnhemmets styrelses sammanträde derstädes.

$ 3. Togs i öfvervägande….. och beslöts….. då ingen hjelp kommit på styrelsens upprop af den 11 sept. och Eriksson tillkännagifvit dels, att han ansåg ett hypotekslån, om hvars upptagande styrelsen gått i författning, skadligt för hemmet, dels, att han sjelf ville sköta hemmet, och styrelsen således anser sig intet kunna uträtta – att den med detta års utgång afsäger sig all befattning med nämnda hem och öfverlemnar det och dess affärer åt dess stiftare, Karl Magnus Eriksson.

Som ofvan
K. Torin,
Ordförande. *)

Justeradt dag och ställe som ofvan


H. J. S Odhner. J. Bengtsson.

I följd af ofvanstående vill jag härmed taga afsked af och tacka dem, som nu i tio år, under hvilka jag stått som representant för detta barnhem, med timliga medel, uppmuntringar och bönder understödt mig. Att min ställning ej varit den angenämaste, torde de som närmare känna förhållandena lätt inse.

Jag har dock ej skäl att ångra, att jag så oberäknadt kom i denna ställning, de många mödor och förtretligheter kommit mig till del; ty utom det att framtiden möjligen kommer att visa, att jag huggit i vädret, har jag under tiden gjort en god vinst af menniskokännedom – af mig sjelf ock – samt ofta haft anledning att repetera 1:sta artikeln:
Jag tror på Guds Fader, allsmäktig; och en sådan repetition, om den och sker under suck och pust, lemnar alltid en ren behållning.

Då jag nu således icke vidare ”mottager och redovisar” några medel för detta barnhem, vill jag dock tillägga, att jag fortfarande som hittils med nöje mottager och efter bästa förmåga använder hvad som i förtroende sändes mig – för detta hem eller andra ändamål. Och nu, faren väl!
Guds frid, som öfvergår allt förstånd, förvare våra hjertan och sinnen i Kristus Jesus! Amen.

Eder broder
K. Torin.

*) Några ord till svar på det anonyma brefvet till styrelsen.


Ert digra bref på nära tre ark skrifpapper har ej haft ringaste inflytande på fattandet af detta beslut. Och hur kunde Ni tro, att något afseende skulle fästas vid en namnlös ”skrifvelse lik Er. Ni säger….” Skoghem utgjordes af fyra delar, hvardera värd högst 1,500 kr.
(således tillsammans 6,000). Der fans förträfflig skog, äfven storskog, men nu är allt sköfladt ända till – terribele dicti – ris, ljung, ja mossa”


Tänk! Med präktig skog och vårdadt gårdsbruk värdt knappt 6,000 och nu efter circa 12 års grundliga vanhäfd och med sköfflad skog ända till den fattige ljungen och mossan värdt 10,000 (!!). Detta är Er egen värdering. Men hvad säger Ni derom, att det af taxeringnämnden för 1885 är taxeradt till 14,400, samt af värderingsmän utsedde af häradsrätten vid hösttinget i år värderadt till 19,131:80 – säger nittiotusen kr. Detta må vara nog till Ert begrundande tillsvidare.

När den utlofvade, dubbelt digra – således på 6 ark – och grundligare skrifvelsen kommer i ”alla” tidningar – och den måste ju komma, ty uppropet af den 11 sept. är ej ”återtaget” – torde tillfälle blifva att yttra mig om det öfriga i Er skrifvelse. Uti denna nya, dubbelt digra och i ”alla” tidningar införda skrifvelse torde Ni ha plats att något mera bestämdt och tydligt framdraga ”pastor K. Torins bedrägliga” förfarande mot styrelsen och allmänheten. Men med en namnlös – äfven om namnet lyser igenom den förvända stilen – ingår jag icke vidare i svaromål hvasken i ”alla” eller en tidning.


K. T.

Länk till artikel:
https://tidningar.kb.se/2625356/1886-01-07/edition/146878/part/1/page/4/?q=barnhem%20skoghem&sort=asc&page=0

 

Husförhörslängd ur Berghems socken 1873-1885, sida 142
Står om Carl Magnus Eriksson

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042949_00140#?c=&m=&s=&cv=139&xywh=329%2C491%2C3750%2C2395

Följ mig på min sociala medier